Tevredenheidsscore: 4.9
TevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscore

Ontzettend goede service ! Echte aanrader !!!

Beoordelingen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop

Toepassingsgebied
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop www.4catsanddogs.be.

Algemeen
Deze website behoort toe aan VOF 4catsanddogs. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. VOF 4catsanddogs kan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy policy, gepubliceerd op www.4catsanddogs.be. Het gebruik van de website is onderworpen aan een Disclaimer, gepubliceerd op www.4catsanddogs.be.

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.
Dit herroepingsrecht is niet van toepassing :
1) als de levering van diensten begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.
2) voor goederen op maat van de klant, voor goederen die een persoonlijk karakter hebben of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
3) voor voeding waarvan de originele verpakking geopend werd.
4) Versvlees (KVV) wordt nooit geruild of teruggenomen.

Levering
Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen.
De eigendom wordt pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant. Als de goederen niet kunnen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dan kan VOF 4catsanddogs zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten onder de overeenkomst en de wet. De klant zal verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst.

Leveringstermijnen
De leveringstermijnen vermeld op www.4catsanddogs.be zijn indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling heeft geplaatst op www.4catsanddogs.be. Indien de geplande leveringsdatum wordt overschreden door een fout van www.4catsanddogs.be, dan kan de klant zonder kosten en met een eenvoudige kennisgeving de bestelling annuleren. Dit is enkel mogelijk indien de bestelde goederen op dat ogenblik nog niet verzonden werden. Binnen de 30 dagen zal de klant de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Prijzen
De opgegeven prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendingskosten. De berekening van bijkomende kosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden op de relevante pagina op www.4catsanddogs.be.

Betaling
In zeldzame gevallen, door 4catsanddogs als dusdanig beschouwd, kan er een achteraf-betaling van de factuur worden toegestaan via bankoverschrijving. Voor deze uitzonderlijke maatregel dient de factuur voldaan te zijn in een periode van maximum 10 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
Betalingen gebeuren per regel vooraf aan de levering. Indien de factuur niet op de vervaldag werd voldaan, is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijl-intresten verschuldigd, berekend conform de wettelijke interestvoet.
Indien de facturen 15 dagen na het versturen van de ingebrekestelling nog steeds onbetaald blijven, dan is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 50 EUR.

Aansprakelijkheid
VOF 4catsanddogs is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal VOF 4catsanddogs de fout op eigen kosten herstellen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van VOF 4catsanddogs te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht.
De aansprakelijkheid van VOF 4catsanddogs is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling. Deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade niet uit.

Klachten
Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering. Indien de klacht als gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van VOF 4catsanddogs beperkt zijn tot herstelling of omruiling.

Overmacht
VOF 4catsanddogs is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd: brand, technische stoornissen, computeruitval en alle situaties die de werking ernstig bemoeilijken. Indien er zich effectief een geval van overmacht voordoet, is VOF 4catsanddogs bevrijd van haar verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en dit zolang de oorzaak en de gevolgen van overmacht bestaan. De verplichtingen, aldus geschorst, zullen opnieuw uitgevoerd worden vanaf het ogenblik dat de gevolgen of de oorzaak van niet-uitvoering verdwijnen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van VOF 4catsanddogs bevoegd.

© Legal Online

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop