Tevredenheidsscore: 4.9
TevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscore

Ontzettend goede service ! Echte aanrader !!!

Beoordelingen

Privacy Policy

 

Deze Privacy Statement is van toepassing bij elke raadpleging van de www.4catsanddogs.be.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is VOF 4catsanddogs.
www.4catsanddogs.be leeft de Belgische privacywet na m.b.t. het verwerken van persoonlijke gegevens.
Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.
Door het bezoeken van deze website wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van huidige Privacy Statement, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.
De persoonsgegevens die via deze site worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van deze website te verbeteren, om u op de hoogte te stellen van updates van onze website alsook voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden en voor de mededeling van informatie over onze produkten.
Door het gebruiken en bezoeken van deze website, stemt u in met het beleid dat de Verwerker voert inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft u de toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacy Statement.
U heeft recht van inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan VOF 4catsanddogs U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing zoals bijvoorbeeld reclame-acties.
Op deze website staan links naar andere websites. U komt dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.
Op deze site worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over deze bezoeken, zoals de webpagina’s die u heeft geraadpleegd om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult. Dit gebruik van cookies laat www.4catsanddogs.be toe u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening aan te bieden.
Er wordt informatie ingezameld in log-files. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het aanbod van de website nog beter afstemmen op de noden van de gebruikers/bezoekers. www.4catsanddogs.be verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website u op de onze bent terechtgekomen. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bijvoorbeeld onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo het aanbod en aanbiedingen voor de gebruikers en bezoekers continu te verbeteren.
Er wordt de nodige zorg besteed aan veiligheidsmaatregelen om klanten en geregistreerde gebruikers een veilige toegang te verzekeren tot het geregistreerd gedeelte van www.4catsanddogs.be.
Om toegang te krijgen moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die hij alleen kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot de online diensten. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik ligt uitsluitend bij de gebruiker.
Op deze website kunnen wedstrijden worden gehouden of campagnes met internet kortingbonnen gelanceerd worden. www.4catsanddogs.be kan alle informatie die u daarbij hebt verstrekt gebruiken om u waar nodig te benaderen, bijvoorbeeld om de winnaar te verwittigen of om de kortingbonnen te verwerken.
www.4catsanddogs.be houdt zich het recht voor deze Privacy statement ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers ervan op de hoogte brengt via de website.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van VOF 4catsanddogs bevoegd.

© Legal Online
Webshop gemaakt met EasyWebshop